اخبار مهم روز

مشاوره و برنامه ریزی

 

لیست برخی از مشاورین موسسه نخبگان به شرح زیر می باشد:

تغذیه - دکتر مریم میرفتاحی دکترای تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تغذیه - شیوا نعمت گرگانی ارشد علوم پزشکی دانشگاه ایران

سیاست های غذا و تغذیه - دکتر علی میلانی علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

بیوشیمی بالینی - دکتر رضا سنبلی، دکترای بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه

پرستاری- دکتر محمد تقی مقدم نیا دکترای پرستاری و مدیریت بحران و عضو هیئت علمی دانشگاه

پرستاری -  خانم دکتر خوش تراش دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه

مامایی - مریم عطاری ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

مامایی - خانم خباز ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

مامایی - خانم آسیه جهانبخشی کارشناسی ارشد مامایی

فیزیولوژی - دکتر مینا رشوند دکترای فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

فیزیولوژی - خانم محمد ظاهری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

روان شناسی بالینی - آقای ابراهیمی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهداشت محیط - دکتر آیت رحمانی دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

آناتومی - یگانه کوهستانی ارشد آناتومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

هماتولوژی - آقای هادی خسروی ارشد هماتولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه

هماتولوژی - لیلا جعفری ارشد هماتولوژی از علوم پزشکی ایران

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی-  احمد صادقی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه

سلامت سالمندی - خانم عطائی ارشد سلامت سالمندی و شهیدبهشتی تهران

آموزش بهداشت - دکتر محمد علی گل دکترای آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شیمی - دکتر محمد آقاگلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

روانشناسی - دکتر ایمان شکوه دکترای روانشناسی 

روانشناسی- خانم لیلا راستگار فرج زاده کارشناسی ارشد روانشناسی 

بهداشت مواد غذایی - خانم مهسا احمدلو کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهداشت مواد غذایی - خانم طاهره ابراهیمی کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی - آقای پیام صفایی کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

ارگونومی - خانم سعیده مسافرچی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهت درخواست مشاوره رایگان کلیک نمایید

 

 

 دریافت مینی فلش کارت

زبان ارشد علوم پزشکی

 
76852 بازدید