مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

 

 

 

سایر مطالب (408)

پنج شنبه, 23 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای مدیریت خدمات بهداشتی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

سازمان و مدیریت بهداشت
 اقتصاد بهداشت
آمار زیستی
تئوریهای مدیریت
برنامه ریزی در نظام بهداشت
 

 

پکیج آموزشی دکترای مدیریت بجز دروس: تئوریهای مدیریت، برنامه ریزی در نظام بهداشت شامل جزوات آمار زیستی، سازمان مدیریت بهداشت و اقتصاد بهداشت می باشد.

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

فیزیولوژی
بیوشیمی
تغذیه و متابولیزیم
آناتومی 
فیزیولوژی ورزشی
کینزیولوژی

 

پکیج آموزشی دکترای فیزیولوژی ورزشی بجز دروس: فیزیولوژی ورزشی، کینزیولوژی شامل جزوات دروس: فیزیولوژی، بیوشیمی و تغذیه متابولیزم می باشد

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

فیزیولوژی
بیوشیمی
فارماکولوژی
آناتومی 

 

 

دوشنبه, 20 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای علوم سلولی کاربردی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

هماتولوژی 
جنین شناسی و بافت شناسی 
زیست سلولی و مولکولی
ایمنی شناسی
آسیب شناسی عمومی
 

 

پکیج آموزشی دکترای علوم سلولی کاربردی بجز درس: آسیب شناسی عمومی شامل جزوات هماتولوژی، جنین، بافت، زیست سلولی و ایمنی شناسی  می باشد.

 

یکشنبه, 19 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای مهندسی بافت

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

آناتومی و جنین
بافت شناسی
سلولی ملکولی
بیوفیزیک
فیزیولوژی سلول
 بیوشیمی ماکرومولکول ها
مبانی مواد

 

پکیج آموزشی دکترای مهندسی بافت بجز درس مبانی مواد، شامل جزوات دروس: آناتومی، جنین، بافت، سلولی مولکولی، بیوفیزیک، فیزیولوژی سلول و بیوشیمی ماکرومولکول ها می باشد.

 

پنج شنبه, 23 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای توکسین های میکروبی

نوشته شده توسط

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

ایمنی شناسی
بیوشیمی
میکروب شناسی
زیست شناسی عمومی
دوشنبه, 20 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای بیولوژی تولید مثل

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

آناتومی لگن و پرینه
بافت شناسی
سلولی ملکولی
جنین شناسی
فیزیولوژی غدد
 ایمنی شناسی
پنج شنبه, 23 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای آناتومی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

تشریح(کالبدشناسی)
بافت
سلولی ملکولی
جنین
تکنیک های میکرو آناتومی

 

پکیج آموزشی دکترای علوم تشریح بجز درس تکنیک های میکروآناتومی شامل جزوات دروس: تشریح، بافت شناسی، جنین شناسی و بیولوژی سلولی مولکولی می باشد 

چهارشنبه, 22 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای نانوتکنولوژی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

بیوفیزیک
شیمی تجزیه دستگاهی
نانوفن آوری زیستی
زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 پکیج آموزشی دکترای نانوفن آوری پزشکی بجز درس نانوفن آوری زیستی شامل جزوات دروس بیوفیزیک، شیمی تجزیه و زیست سلولی و مولکولی می باشد

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

میکروبیولوژی مواد غذایی
شیمی مواد غذایی
کنترل کیفی مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی

 

پکیج آموزشی دکترای علوم و صنایع غذایی شامل جزوات دروس میکروبیولوژی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی می باشد.

 

 

صفحه1 از30