مطالعه جزوات نخبگان = بی نیاز به کلاس، کتاب و ...

 

 

 

سایر مطالب (409)

رشته های جدید

نوشته شده توسط

 

                  

 

کلید واژه: جزوات آزمون ارشد، منابع آزمون ارشد، موسسه علوم پزشکی، جزوات انگل شناسی، منابع آزمون انگل شناسی، جزوات قارچ شناسی، منابع آزمون قارچ شناسی، جزوات فیزیک پزشکی، منابع آزمون فیزیک پزشکی، جزوات بیولوژی تولید مثل، منابع آزمون بیولوژی تولید مثل، جزوات آزمون علوم پزشکی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، جزوات ارگونومی، منابع آزمون ارگونومی

پنج شنبه, 23 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای مدیریت خدمات بهداشتی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

سازمان و مدیریت بهداشت
 اقتصاد بهداشت
آمار زیستی
تئوریهای مدیریت
برنامه ریزی در نظام بهداشت
 

 

پکیج آموزشی دکترای مدیریت بجز دروس: تئوریهای مدیریت، برنامه ریزی در نظام بهداشت شامل جزوات آمار زیستی، سازمان مدیریت بهداشت و اقتصاد بهداشت می باشد.

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

فیزیولوژی
بیوشیمی
تغذیه و متابولیزیم
آناتومی 
فیزیولوژی ورزشی
کینزیولوژی

 

پکیج آموزشی دکترای فیزیولوژی ورزشی بجز دروس: فیزیولوژی ورزشی، کینزیولوژی شامل جزوات دروس: فیزیولوژی، بیوشیمی و تغذیه متابولیزم می باشد

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

فیزیولوژی
بیوشیمی
فارماکولوژی
آناتومی 

 

 

دوشنبه, 20 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای علوم سلولی کاربردی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

هماتولوژی 
جنین شناسی و بافت شناسی 
زیست سلولی و مولکولی
ایمنی شناسی
آسیب شناسی عمومی
 

 

پکیج آموزشی دکترای علوم سلولی کاربردی بجز درس: آسیب شناسی عمومی شامل جزوات هماتولوژی، جنین، بافت، زیست سلولی و ایمنی شناسی  می باشد.

 

یکشنبه, 19 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای مهندسی بافت

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

آناتومی و جنین
بافت شناسی
سلولی ملکولی
بیوفیزیک
فیزیولوژی سلول
 بیوشیمی ماکرومولکول ها
مبانی مواد

 

پکیج آموزشی دکترای مهندسی بافت بجز درس مبانی مواد، شامل جزوات دروس: آناتومی، جنین، بافت، سلولی مولکولی، بیوفیزیک، فیزیولوژی سلول و بیوشیمی ماکرومولکول ها می باشد.

 

پنج شنبه, 23 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای توکسین های میکروبی

نوشته شده توسط

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

ایمنی شناسی
بیوشیمی
میکروب شناسی
زیست شناسی عمومی
دوشنبه, 20 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای بیولوژی تولید مثل

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

آناتومی لگن و پرینه
بافت شناسی
سلولی ملکولی
جنین شناسی
فیزیولوژی غدد
 ایمنی شناسی
پنج شنبه, 23 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای آناتومی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

تشریح(کالبدشناسی)
بافت
سلولی ملکولی
جنین
تکنیک های میکرو آناتومی

 

پکیج آموزشی دکترای علوم تشریح بجز درس تکنیک های میکروآناتومی شامل جزوات دروس: تشریح، بافت شناسی، جنین شناسی و بیولوژی سلولی مولکولی می باشد 

چهارشنبه, 22 دی 1395 00:00

نمونه جزوات دکترای نانوتکنولوژی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

بیوفیزیک
شیمی تجزیه دستگاهی
نانوفن آوری زیستی
زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 پکیج آموزشی دکترای نانوفن آوری پزشکی بجز درس نانوفن آوری زیستی شامل جزوات دروس بیوفیزیک، شیمی تجزیه و زیست سلولی و مولکولی می باشد

 

صفحه1 از30